Get Adobe Flash player

Zasady członkostwa

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: rzeczywistych, honorowych i wspierających.
 • Członkiem rzeczywistym może być każdy, kto posiada dorobek naukowy w dziedzinie neuroendokrynologii i przedstawi rekomendacje 2 członków rzeczywistych Towarzystwa. O przyjęciu członka rzeczywistego decyduje Zarząd Towarzystwa.
  Członkiem honorowym może zostać osoba, której tę godność w uznaniu zasług nada Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek Zarządu Towarzystwa. Członkostwo Towarzystwa nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

  Osoby prawne mogą zostać członkami rzeczywistymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Towarzystwa, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
   
 • Członkowie Towarzystwa zobowiązani są:
 1. swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa
 2. dbać o jego dobre imię
 3. zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu środowiska, które Towarzystwo reprezentuje
 4. popierać i czynnie realizować cele Towarzystwa
 5. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu
 6. regularnie opłacać składki
 • Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje poprzez:
 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu
 2. wykluczenie przez Zarząd: 
  - za działalnoścć sprzeczną ze statutem i uchwałami Towarzystwa 
  - za zaleganie z opłatą składek członkowskich cały rok mimo dwukrotnego pisemnego monitu. Z tym, że członek skreślony z powodu nieopłacenia składek może być ponownie przyjęty na zasadach ogólnych określonych w statucie, po uregulowaniu zaległych składek 
  - z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu 
  - z powodu śmierci członka.
 
logo.jpg
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości