Get Adobe Flash player

Czonkowie Towarzystwa dziel si na: rzeczywistych, honorowych i wspierajcych.
 • Czonkiem rzeczywistym moe by kady, kto posiada dorobek naukowy w dziedzinie neuroendokrynologii i przedstawi rekomendacje 2 czonkw rzeczywistych Towarzystwa. O przyjciu czonka rzeczywistego decyduje Zarzd Towarzystwa.
  Czonkiem honorowym moe zosta osoba, ktrej t godno w uznaniu zasug nada Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek Zarzdu Towarzystwa.Czonkostwo Towarzystwa nabywa si przez przyjcie kandydatury przez Zarzd Towarzystwa zwyk wikszoci gosw w drodze uchway.

  Osoby prawne mog zosta czonkami rzeczywistymi poprzez zoenie owiadczenia woli Zarzdowi Towarzystwa, ktry podejmuje w tej kwestii stosown uchwa.
 • Czonkowie Towarzystwa zobowizani s:
 1. swoj postaw i dziaaniem przyczynia si do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa
 2. dba o jego dobre imi
 3. zabiega o popraw opinii spoecznej i klimatu rodowiska, ktre Towarzystwo reprezentuje
 4. popiera i czynnie realizowa cele Towarzystwa
 5. przestrzega powszechnie obowizujcych przepisw prawa oraz postanowie statutu
 6. regularnie opaca skadki
 • Skrelenie z listy czonkw Towarzystwa nastpuje poprzez:
 1. rezygnacj pisemn zoon na rce Zarzdu
 2. wykluczenie przez Zarzd:
  - za dziaalnoc sprzeczn ze statutem i uchwaami Towarzystwa
  - za zaleganie z opat skadek czonkowskich cay rok mimo dwukrotnego pisemnego monitu. Z tym, e czonek skrelony z powodu nieopacenia skadek moe by ponownie przyjty na zasadach oglnych okrelonych w statucie, po uregulowaniu zalegych skadek
  - z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sdu
  - z powodu mierci czonka.
 
logo.jpg
Gocimy
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości